UnivIS

Prof. Dr. Heinrich de Wall

  • Organization: Fachbereich Rechtswissenschaft
  • Working group: Lehrstuhl für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht
  • Phone number: +49 9131 85-22242
  • Email: Heinrich.de.Wall@fau.de
  • Email: hli@fau.de
  • Office hours: Office hours:
    Studierende wenden sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: hli@fau.de